Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Hållbarhetsinformation:
Normal portfölj

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering:

✅ Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

Vi mitigerar hållbarhetsrisker genom att välja ut fonder som främjar hållbar utveckling, så kallade artikel 8-fonder inom så många som möjligt av de tillgångsslag och marknader som bedömts viktiga för att uppnå rätt balans mellan risk och avkastning i portföljen. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras.

I allmänhet anser vi att priserna på värdepapper på den globala finansmarknaden reflekterar förväntningar på framtiden. Många negativa konsekvenser av klimathotet torde vara förväntade/inprisade idag, givet forskningsläget. Vår prognos för portföljens avkastning idag är att den kan bli bättre än för en medel- eller hållbar portfölj med liknande tillgångsallokering och risknivå, till följd av den bättre diversifiering som det större fondurvalet medför. Men å andra sidan kan avkastningen bli sämre om klimathotet visar sig bli värre än vad som är inprisat idag.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av portföljen, eller som ingår i portföljens målsättning:


Referensvärden:

✅ Inget index har valts som referensvärde


Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter:

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt regelverket ska det för varje portfölj redovisas hur stor del av portföljens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av portföljens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som portföljen indirekt investerar i via fonderna i den har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer vi att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av portföljens investeringar som är förenliga med taxonomin.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

✅ Opti väljer in:

I linje med vår metod för portföljförvaltning är utgångspunkten att välja in samtliga globalt diversifierade breda tillgångsslag som bedömts viktiga för att höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risknivån: aktier, räntor och råvaror.

Vad gäller de enskilda marknader vi väljer in inom respektive tillgångsslag kan det skilja sig åt mellan våra tre portföljlinjer då möjligheterna att investera hållbart i olika marknader varierar.

Vad gäller fondval utgår vi från vår metod för fondval, vilken resulterar i att vi i princip uteslutande väljer in fonder som främjar hållbar utveckling, så kallade artikel 8-fonder förutom en råvarufond (som klassificerats som en artikel 6-fond).

✅ Opti väljer bort:

Vi investerar inte i fonder som placerar i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i ett bolag där en fond placerar får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Optis kommentar: Fondbolagen beslutar i slutändan om placeringarna i fonderna vi investerar i. Det kan förekomma innehav i bolag som påbörjat omställningen av sin verksamhet, t.ex. genom ett skifte från fossil energi till förnyelsebar energi (så kallade omställningsbolag) i fonderna.

Internationella normer

✅ Opti påverkar: