Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Artiklar

Lämna din e-post så meddelar vi dig när det finns nya artiklar att läsa.

Skickat!

Nu behöver du bara bekräfta det mail som vi skickat till dig så hör vi av oss.

Ladda hem Opti

Ersättningspolicy

Optise AB (”Opti,” ”företaget” eller bara ”vi”) är ett så kallat värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Därför ska vi ha en ersättningspolicy som sätter regler för hur vi får lön, bonusar och annan ersättning.

Nedan är hela policyn, men den korta storyn är att vi inte har några som helst bonusar eller annan rörlig ersättning. Vi tar bara ut fast lön, som i vilket vanligt yrke som helst.

Bakgrund, definitioner och omfattning

Så, till det formella. Enligt gällande föreskrifter och lagstiftning ska Opti i egenskap av värdepappersbolag ha en dokumenterad ersättningspolicy för att främja sund riskhantering och risktagande. Opti:s styrelse har den 11 december 2017 därför antagit följande ersättningspolicy för företagets räkning. Policyn omfattar samtliga i företaget, såväl anställda som styrelsemedlemmar (här tillsammans kallade ”anställda”).

De anställda som bedöms ha en väsentlig inverkan på företagets riskprofil är vår VD (Jonas), vår ansvarige för all finansiell information och råd när sådana ges (Anders), samt Gustav, Ann, Fredrik och Mathias då de i egenskap av styrelsemedlemmar kan ingå avtal för företagets räkning. Hänsyn ska även tas till att VD även är riskansvarig. Övriga anställda anses inte ha väsentlig inverkan.

Med ersättning menas alla typer av ersättning, t.ex. lön och alla typer av förmåner, såväl kontant som i form av aktier och aktieliknande värdepapper. Ersättning kan vara fast eller rörlig beroende på om den är på förhand överenskommen eller inte.

Riskanalys

Opti har en liten och okomplicerad verksamhet. På grund av att vi inte tar emot ersättning från banker och fondbolag anses risken för intressekonflikter i vår investeringsanalys och rådgivningsverksamhet vara begränsad, då intäkterna står i direkt relation till antalet kunder och förvaltat kapital – inte vilka fonder vi erbjuder. En mer relevant risk är att vi skulle uppmuntra kunder till att göra onödigt många byten av fonder, även när vi inte tror det behövs. En motsvarande relevant risk är om vi skulle uppmuntra kunder att investera mer av sitt sparande än deras ekonomi tillåter. En tredje risk skulle vara att vi försöker nå fler kunder snabbare genom att använda mindre korrekta men enklare/starkare budskap i vår marknadsföring eller produkt. Vi tror dock att risken för båda dessa intressekonflikter är låg då de (1) är i direkt konflikt med vad vi tror på och vår investeringsfilosofi, samt att (2) det finns rutiner och kontrollfunktioner på plats för att motverka dessa risker.

Beslut om ersättningar

Företaget ska inte ha några rörliga ersättningar, alls. Det är det absolut enklaste sättet att minska de identifierade riskerna. Istället får alla anställda ersättning i form av fast lön. Målet är att lönen ska vara marknadsmässig.

Styrning och uppföljning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för denna policy, ska årligen se över den samt besluta om ersättning till den verkställande ledningen. Ann (styrelsemedlem) ska bereda större beslut om ersättning samt följa upp tillämpningen av denna policy. Företaget har ingen riskkommitté pga. att vi har en liten och okomplicerad verksamhet.

Offentliggörande

Som du kan se är denna ersättningspolicy offentlig, vilket är precis vad den ska vara. Vi kommer även uppdatera den årligen, senast i samband med att årsredovisningen offentliggörs.