Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Försäkrings­förmedling

Optis huvudsakliga tjänst är portföljförvaltning avseende fonder som främst marknadsförs till privatpersoner, vilka sedan äger sina fondandelar på ett investeringssparkonto (ISK). För företagskunder och i särskilda fall privatpersoner, tillhandahåller Opti möjligheten att äga fondandelarna på en kapitalförsäkring. Dessa tillhandahålls av Futur Pension Försäkringsaktiebolag (”Futur”) och förmedlas av Opti.

Syftet med denna information är att förklara Optis försäkringsförmedling samt informera kunder och potentiella kunder om försäkringsförmedlingsverksamheten. Information om Optis andra tjänster samt övriga villkor kan hittas på www.opti.se och i appen.

Optis verksamhet som försäkringsförmedlare utgör en mycket begränsad del av företagets verksamhet. Denna verksamhet är separat från Optis finansiella tjänster rörande främst portföljförvaltning, och har som enda syfte att på förfrågan förmedla kapitalförsäkringar till potentiella kunder, så att Optis finansiella tjänster kan utföras inom ramen för kapitalförsäkringen. Förmedlingen innefattar ingen rådgivning, och grundas inte på opartisk och personlig analys. Opti tar inte emot några ersättningar från försäkringsbolaget och tar ej heller ut några avgifter från kunden för denna tjänst.

Alla frågor om detta eller andra delar av Optis verksamhet kan ställas till hello@opti.se.

Förköpsinformation

Optise AB, 556989-9932, Vasagatan 15, 111 20 Stockholm ("Opti") är ett värdepappersbolag som tillhandahåller portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt tillhörande finansiella tjänster till privatpersoner och företag i Sverige. Opti utför även försäkringsförmedling i syfte att på förfrågan från kunder enkelt kunna tillhandahålla kapitalförsäkringar.

Opti står under tillsyn från Finansinspektionen och är försäkringsförmedlare i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution med tillstånd att distribuera livförsäkringar och försäkringar anknutna till värdepappersfonder (försäkringsrörelselagen kap 2 § 12 punkt I.a och III.). Opti har tillstånd från Finansinspektionen samt är registrerade försäkringsförmedlare hos Bolagsverket vilket kan ses i näringslivsregistret. Opti står även under tillsyn från Konsumentverket vad avser marknadsföring.

Opti bedriver försäljning utan rådgivning avseende finansiella försäkringsbaserade investeringsprodukter. Opti ger således inga personliga rekommendationer gällande försäkringar, och gör ingen opartisk eller personlig rådgivning. Opti tillhandahåller genom försäkringsförmedlingen enbart en lösning som tillägg till huvudverksamheten. De försäkringar som förmedlas är begränsade till kapitalförsäkringar i syfte att tillgängliggöra Optis finansiella tjänster till företag samt i vissa fall till de privatpersoner som specifikt önskar spara i en kapitalförsäkring.

Opti förmedlar inga försäkringar från närstående försäkringsbolag. Opti äger heller inte till någon del något försäkringsbolag, och ägs inte av något bolag inom försäkringsbranschen.

Opti agerar enbart för kundens räkning vid förmedling av försäkringar, och enbart i kundens intresse. Opti mottar ingen provision från försäkringsbolaget vid försäkringsförmedlingen och tar ingen avgift från kunden för tjänsten. Detsamma gäller för alla anställda hos Opti.

Opti förmedlar i dagsläget enbart försäkringar från Futur. Opti utvärderar regelbundet andra möjliga leverantörer av försäkringar, och har inget avtal om exklusivitet med något försäkringsbolag eller för vilka försäkringar som förmedlas.

Opti ger ingen rådgivning till kund gällande försäkringar, men hämtar in viss information för att klargöra kundens krav, behov, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter. Om försäkringen efter bedömning inte anses lämplig för kunden kommer Opti avråda kunden från att teckna försäkringen. I det fall andra alternativ finns, antingen genom andra försäkringar eller utanför en försäkringslösning, kommer Opti erbjuda dessa istället.

Opti genomför inte någon kontinuerlig uppföljning av försäkringslösningens lämplighet för kund.

Opti är anslutet till branschorganisationen Insuresec som verkar för att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och för kundens bästa. De anställda på Opti som hanterar försäkringsförmedlingen är licensierade av Insuresec.

Opti omfattas av en ansvarsförsäkring för eventuell skada som kan uppkomma i samband med försäkringsförmedlingen. Försäkringen är tecknad hos If Skadeförsäkring AB (https://www.if.se/privat/kundservice/mejla-oss), Org. nr. 516401-8102, 0771-430 000, Barks väg 15, 106 80 Stockholm (IF). För att göra anspråk på ersättning för eventuell skada måste kund underrätta Opti om detta inom skälig tid från att skadan uppkommit eller från dess att kunden rimligen borde känt till att skadan uppkommit. Högsta möjliga ersättning från försäkringen är begränsad till 1 300 380 EUR per skada och 2 600 760 EUR per år.

Kostnaden för en kapitalförsäkring är 0,2 % av försäkringens värde per år, vilket betalas till Futur.

Utöver den information kunden får gällande försäkringsförmedlingen skickas all relevant information från försäkringsbolaget till kunden vid tecknandet av försäkringen.

Efter köpet av försäkringen skickar Opti en bekräftelse till kunden. Kund måste meddela Opti omedelbart om uppgifterna i bekräftelsen inte är korrekta. Görs inte detta kan försäkringsavtalet bli ogiltigt. Försäkringen är giltig från det startdatum som anges i bekräftelsen, oavsett om kunden hunnit få alla dokument och handlingar från försäkringsbolaget innan dess.

I enlighet med Futurs produktvillkor för KF kan försäkringstagaren när som helst säga upp försäkringen. Produktvillkoren stadgar också att försäkringstagaren har rätt att, 30 dagar från det att försäkringsbeskedet mottagits, säga upp avtalet. Om så sker återbetalar Futur Pension ett belopp motsvarande depåtillgångarnas då aktuella värde. Uppsägning sker genom skriftlig begäran till Futur Pension.

Frågor eller kommentarer på Optis tjänster kan skickas till hello@opti.se. Klagomål på Optis försäkringsförmedling eller andra av Optis tjänster kan skickas till klagomal@opti.se.

Klagomålsansvarig på Opti är Daniel Gustavsson, Legal counsel.

Finansinspektionen (www.fi.se) kan kontaktas på finansinspektionen@fi.se, 08-408 983 50, eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Konsumentverket (www.konsumentverket.se) kan kontaktas på konsumentverket@konsumentverket.se, 0771-42 33 00, eller Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Bolagsverket (www. Bolagsverket.se) kan kontaktas på bolagsverket@bolagsverket.se, 0771-670 670, eller Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.

Om du inte är nöjd med bolagets hantering av ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller till Allmänna reklamationsnämnden.

Vid en tvist har kund möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt av den kommunala konsumentvägledningen. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol.

Optise AB
hello@opti.se
08-612 70 70
Vasagatan 15
111 20 Stockholm