Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Hållbarhetsinformation:
Hållbar portfölj

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering:

✅ Portföljen har hållbar investering som mål

Vi begränsar hållbarhetsriskerna genom att i princip uteslutande välja in fonder som har hållbara investeringar som mål, så kallade artikel 9-fonder.

I allmänhet anser vi att priserna på värdepapper på den globala finansmarknaden reflekterar förväntningar på framtiden. Många negativa konsekvenser av klimathotet torde vara förväntade/inprisade idag, givet forskningsläget. Vår prognos för portföljens avkastning idag är att den kan bli något sämre än för en normalportfölj med liknande tillgångsallokering (samt inklusive råvaror) och risknivå, till följd av den sämre diversifiering som det begränsade fondurvalet medför. Men å andra sidan kan avkastningen bli bättre om klimathotet visar sig bli värre än vad som är inprisat idag.


Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av portföljen, eller som ingår i portföljens målsättning:

✅ Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

✅ Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

✅ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Portföljen har hållbara investeringar som mål, mer specifikt att minska koldioxidutsläppen. Baserat på detta har vi satt som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i portföljen så fort som möjligt och senast 2050, i linje med EU:s mål för klimatneutralitet. Portföljen beaktar miljömål 1 och 5 enligt artikel 9 i Taxonomiförordningen, begränsning av klimatförändringar och förebyggande och begränsning av miljöföroreningar. Vi väljer primärt in fonder som har ett hållbart klimatmål och väljer bort fonder som inte har ett sådant. Valen av fonder styrs delvis av nyckeltal direkt kopplade till hållbarhets-/CO₂-riskbetyg och koldioxidavtryck. Vi beskriver närmare hur portföljens mål ska uppnås under avsnittet ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Referensvärden:

✅ Inget index har valts som referensvärde

Vi jämför portföljens utveckling mot ett stort antal olika index för internt bruk, men inget återspeglar helt det mål som portföljen har och används därför inte som referensvärde.

Vi beskriver närmare hur portföljens mål ska uppnås under avsnittet ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.


Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter:

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt regelverket ska det för varje portfölj redovisas hur stor del av portföljens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av portföljens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som portföljen indirekt investerar i via fonderna i den har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer vi att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av portföljens investeringar som är förenliga med taxonomin.


Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

✅ Opti väljer in:

Vi väljer in de två globalt diversifierade tillgångsslagen aktier och räntor i linje med vår metod för portföljförvaltning till portföljen i syfte att skapa rätt balans mellan förväntad avkastning och risknivå i den.

Vi väljer även aktivt in gröna obligationer i portföljen (som delvis ersätter allokeringen till nominella obligationer i de normala portföljerna).

Vad gäller de enskilda marknader vi väljer in inom respektive tillgångsslag kan det skilja sig åt mellan våra tre portföljlinjer då möjligheterna att investera hållbart i olika marknader varierar.

Vad gäller fondval väljer vi uteslutande fonder som har hållbara investeringar som mål, så kallade artikel 9-fonder, och mer specifikt ett hållbart klimatmål, till exempel att minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

✅ Opti väljer bort:

Vi investerar inte i fonder som placerar i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i ett bolag där en fond placerar får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Optis kommentar: Fondbolagen beslutar i slutändan om placeringarna i fonderna vi investerar i. Det kan förekomma innehav i bolag som påbörjat omställningen av sin verksamhet, t.ex. genom ett skifte från fossil energi till förnyelsebar energi (så kallade omställningsbolag) i fonderna.

Vi väljer aktivt bort tillgångsslaget råvaror eftersom vi bedömt att en investering i råvaror på det sätt vi gör det i våra normala och medelportföljer – det vill säga via en råvaruindexderivatfond – är oförenlig med hållbara investeringar idag. Vi ersätter allokeringen till råvaror med aktier och räntor.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

✅ Vi investerar inte i fonder som placerar i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolagen själva eller av en underleverantör till dem.

✅ Opti påverkar:

Opti direktäger inga värdepapper och kan inte påverka bolagen direkt, däremot kan Opti i egenskap av större investerare i vissa fonder påverka fondbolagen att i sin tur påverka bolagen de placerat i, i sina fonder. Men betydligt viktigare är att fondbolagen som förvaltar de fonder som vi investerar i påverkar bolagen direkt genom dialog (och i samarbete med andra), rösta på bolagsstämmor och deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning.