Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner
  • Innehåll

Hållbarhetsrelaterade upplysningar: Hållbar

Sammanfattning

Optis hållbara portföljer har hållbara investeringar som mål, och siktar på att så snart som möjligt ha nettonollutsläpp av växthusgaser, detta ska uppnås senast 2050, i enlighet med EU:s mål för klimatneutralitet. Utöver detta så ska innehållet i portföljerna inte orsaka någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering samt följa praxis för god styrning, detta uppnås bland annat genom ambitiösa miniminivåer för relevanta hållbarhetsindikatorer.

Grunden i Optis investeringsstrategi är att fånga den långsiktiga värdeökningen på världsmarknaden genom att i enlighet med finansiell forskning sprida riskerna maximalt mellan och inom olika tillgångsslag. För att detta ska vara möjligt och samtidigt minska hållbarhetsriskerna i de hållbara portföljerna investerar vi fortfarande brett, men utesluter vissa marknadssegment vi bedömt inte går att investera hållbart i. Därtill väljer vi primärt in fonder som har ett hållbart klimatmål, och väljer bort fonder som inte har ett sådant.

Portföljerna innehåller olika andelar av aktie- och räntefonder beroende på risknivå, och andelen för de olika fonderna kan skifta något beroende på marknadsläget. Detta åtgärdas dock genom kvartalsmässiga rebalanseringar.

Det finns vissa begränsningar avseende den hållbarhetsdata som har samlats in mot bakgrund av den allmänna bristen på hållbarhetsdata på marknaden, men detta förväntas bli bättre under de kommande åren i takt med att fler bolag i världen börjar rapportera.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

De hållbara investeringarna i portföljen, det vill säga fonderna vi valt, orsakar ingen betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering. Detta genom att:

Vår datakälla för fonder och index är Morningstar och fondbolagen själva, som vi bedömer som tillförlitliga.

Vi ställer krav på att varje fond förvaltas enligt Optis definition av praxis för god styrning. Detta innebär att fondbolaget har skrivit under PRI. Därtill behöver fonden överträffa våra miniminivåer (enligt ovan) för exponering mot innehav som överträtt principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt sociala överträdelser för stater.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Portföljen har hållbara investeringar som mål, mer specifikt att minska växthusgasutsläppen. Baserat på detta har vi satt som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i portföljen så fort som möjligt, och senast 2050, i linje med EU:s mål för klimatneutralitet.

Investeringsstrategi

Optis mål för varje portfölj är att den ska ge högsta möjliga avkastning i förhållande till den risknivå vi siktar på i portföljen. I Optis hållbara portföljer är målet med de hållbara investeringarna att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050.

Grunden i Optis investeringsstrategi är att fånga den långsiktiga värdeökningen på världsmarknaden genom att sprida riskerna maximalt mellan och inom de tre likvida tillgångsslagen aktier, obligationer och råvaror. Finansiell forskning och praktik har visat hur värdefull denna typ av diversifiering är.

De fonder vi väljer för att nå dessa tillgångsslag styrs av de faktorer som styr fondvalen i våra normala portföljer, bland annat fondavgifter och diversifiering, men även av nyckeltal kopplade till hållbarhetsdata, bland annat växthusgasintensitet i våra miljövänliga och hållbara portföljer.

För att uppnå målet med hållbara investeringar exkluderar vi vissa tillgångsslag och marknader, då vår bedömning är att de inte går att investera hållbart i idag. I dagsläget utgår dessa från de hållbara portföljerna:

Andel av investeringar

Optis hållbara portföljer innehåller fonder med de olika breda tillgångsslagen aktier och obligationer i olika proportioner beroende på risknivå. Fördelningen ser ut som nedan.

Innehållet i portföljen är till viss del flytande, vilket innebär att fördelningen mellan tillgångsslagen kan skifta något beroende på marknadsläget. Detta åtgärdas dock genom kvartalsmässiga rebalanseringar.

Minst 85 % av innehållet i portföljen är hållbara investeringar med ett miljömål, beroende på risknivå. Den övriga delen av investeringarna inkluderas för att höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risknivån samt bidra med skydd mot oväntad hög inflation.

Övervakning av mål för hållbar investering

Opti övervakar portföljernas uppfyllande av mål för hållbar investering dels internt genom regelbundna mätningar av hållbarhetsindikatorerna för fonderna samt för fondernas representativa jämförelseindex, och dels externt genom kontrollfunktionernas regelbundna arbete.

Metoder

Genom mätning av hållbarhetsindikatorer för samtliga fonder i portföljerna samt för varje fonds representativa jämförelseindex kan Opti mäta varje fonds uppnående av målen för hållbar investering.

Datakällor och databehandling

Den data som krävs för mätning av hållbarhetsindikatorer samt för andra mätningar vid urvalet av fonder till portföljerna hämtas från bland annat Morningstar (vars data i sin tur bygger på Sustainalytics data) och direkt från fondbolagen. Sedan behandlas datan för att kunna ställas upp och jämföras med andra fonder och relevanta jämförelseindex samt för att extrahera den information vi tillhandahåller bland annat kunder och myndigheter.

Begränsningar för metoder och data

Opti bedömer att det finns vissa begränsningar avseende den hållbarhetsdata som har samlats in mot bakgrund av den allmänna bristen på hållbarhetsdata på marknaden, men detta förväntas bli bättre under de kommande åren i takt med att fler bolag i världen börjar rapportera. Implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive och redovisningsstandarder från European Financial Reporting Advisory Group är nödvändiga för att kunna lämna information om tillförlitliga kvantitativa indikatorer.

Due diligence

För att tillse att fonder uppnår målen för hållbar investering samt att de i övrigt håller den höga kvalitet som krävs för att ingå i portföljerna gör Opti ett antal mätningar av relevanta hållbarhetsindikatorer och relevanta jämförelseindex.

Policyer för aktieägarengagemang

Majoriteten av de fonder Opti investerar i använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Opti själva direktäger inga aktier, obligationer etc. och kan därmed inte påverka bolagen direkt.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Portföljen har hållbara investeringar som mål, mer specifikt att minska växthusgasutsläppen. Baserat på detta har vi satt som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i portföljen så fort som möjligt, och senast 2050, i linje med EU:s mål för klimatneutralitet.