Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner
  • Innehåll

Hållbarhetsrelaterade upplysningar: Miljövänlig

Sammanfattning

Optis miljövänliga portföljer främjar miljörelaterade egenskaper, och mer specifikt minskning av växthusgasutsläpp.

Grunden i Optis investeringsstrategi är att fånga den långsiktiga värdeökningen på världsmarknaden genom att i enlighet med finansiell forskning sprida riskerna maximalt mellan och inom olika tillgångsslag. För att detta ska vara möjligt och samtidigt minska hållbarhetsriskerna i de miljövänliga portföljerna investerar vi fortfarande brett, men utesluter vissa marknadssegment vi bedömt inte går att investera miljövänligt i. Därtill väljer vi primärt in fonder med goda relativa nyckeltal kopplade till miljö (bland annat växthusgasintensitet) och väljer bort fonder med sämre värden.

Portföljerna innehåller olika andelar av aktie-, ränte- och råvarufonder beroende på risknivå, och andelen för de olika fonderna kan skifta något beroende på marknadsläget. Detta åtgärdas dock genom kvartalsmässiga rebalanseringar.

Det finns vissa begränsningar avseende den hållbarhetsdata som har samlats in mot bakgrund av den allmänna bristen på hållbarhetsdata på marknaden, men detta förväntas bli bättre under de kommande åren i takt med att fler bolag i världen börjar rapportera.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljömässiga egenskaper denna portfölj främjar är minskning av växthusgasutsläpp.

Investeringsstrategi

Optis mål för varje portfölj är att den ska ge högsta möjliga avkastning i förhållande till den risknivå vi siktar på i portföljen. I Optis miljövänliga portföljer är syftet med de miljöfrämjande investeringarna att minska växthusgasutsläpp.

Grunden i Optis investeringsstrategi är att fånga den långsiktiga värdeökningen på världsmarknaden genom att sprida riskerna maximalt mellan och inom de tre likvida tillgångsslagen aktier, obligationer och råvaror. Finansiell forskning och praktik har visat hur värdefull denna typ av diversifiering är.

De fonder vi väljer för att nå dessa tillgångsslag styrs av de faktorer som styr fondvalen i våra normala portföljer, bland annat fondavgifter och diversifiering, men även av nyckeltal kopplade till hållbarhetsdata, bland annat växthusgasintensitet i våra miljövänliga och hållbara portföljer.

För att uppnå främjandet av miljörelaterade egenskaper exkluderar vi vissa tillgångsslag och marknader, då vår bedömning är att de inte går att investera miljövänligt i idag. I dagsläget utgår dessa från de miljövänliga portföljerna:

Andel av investeringar

Portföljen innehåller fonder med de tre olika breda tillgångsslagen aktier, obligationer och alternativa investeringar (idag enbart råvaror) i olika proportioner beroende på risknivå. Fördelningen ser ut som nedan.

Innehållet i portföljen är till viss del flytande, vilket innebär att fördelningen mellan tillgångsslagen kan skifta något beroende på marknadsläget. Detta åtgärdas dock genom kvartalsmässiga rebalanseringar.

Minst 65 % av innehållet i portföljen främjar miljörelaterade egenskaper, inbegripet eventuella hållbara investeringar. Den övriga delen av investeringarna inkluderas för att höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risknivån samt bidra med skydd mot oväntad hög inflation.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Opti övervakar de miljörelaterade egenskaper portföljerna främjar dels internt genom regelbundna mätningar av hållbarhetsindikatorerna för fonderna samt för fondernas representativa jämförelseindex, och dels externt genom kontrollfunktionernas regelbundna arbete.

Metoder

Genom mätning av relevanta hållbarhetsindikatorer (fokusindikatorer) för samtliga fonder i portföljerna samt för varje fonds representativa jämförelseindex kan Opti mäta huruvida portföljerna främjar miljörelaterade egenskaper.

Datakällor och databehandling

Den data som krävs för mätning av hållbarhetsindikatorer samt för andra mätningar vid urvalet av fonder till portföljerna hämtas från bland annat Morningstar (vars data i sin tur bygger på Sustainalytics data) och direkt från fondbolagen. Sedan behandlas datan för att kunna ställas upp och jämföras med andra fonder och relevanta jämförelseindex samt för att extrahera den information vi tillhandahåller bland annat kunder och myndigheter.

Begränsningar för metoder och data

Opti bedömer att det finns vissa begränsningar avseende den hållbarhetsdata som har samlats in mot bakgrund av den allmänna bristen på hållbarhetsdata på marknaden, men detta förväntas bli bättre under de kommande åren i takt med att fler bolag i världen börjar rapportera. Implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive och redovisningsstandarder från European Financial Reporting Advisory Group är nödvändiga för att kunna lämna information om tillförlitliga kvantitativa indikatorer.

Due diligence

För att tillse att fonderna i portföljen främjar miljörelaterade egenskaper samt att de i övrigt håller den höga kvalitet som krävs för att ingå i portföljerna gör Opti ett antal mätningar av relevanta hållbarhetsindikatorer och relevanta jämförelseindex.

Policyer för aktieägarengagemang

Majoriteten av de fonder Opti investerar i använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Opti själva direktäger inga aktier, obligationer etc. och kan därmed inte påverka bolagen direkt.