Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Ladda hem Opti

 • Innehåll

Optis policy för hållbara investeringar

Anders Wallace, CFA
Portföljförvaltare
2021-10-26

Bakgrund

Opti är ett värdepappersbolag som bedriver portföljförvaltning och rapporterar enligt förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”).

Vi skapar inte och erbjuder inte några finansiella produkter, men utvärderar ändå möjligheterna att rapportera enligt de produktkrav som finns i Disclosureförordningen.

I det här dokumentet beskriver vi hur vi arbetar med hållbara investeringar. Arbetssättet är nytt och gäller från och med den 15 september 2021. Det genomförs gradvis under hösten 2021.

Hållbarhet och klimathot

Klimathotet är verkligt och akut. I FN:s klimatrapport från den 9 augusti 2021 drar exempelvis klimatpanelen följande slutsatser:

Mot bakgrund av dessa slutsatser vill vi erbjuda våra kunder att ta ställning till hur de vill investera sina pengar via Opti, genom att erbjuda hållbara investeringsalternativ som är inriktade på att begränsa utsläppen.

Förvaltningsstrategi

Vår strategi för portföljförvaltning går enkelt sagt ut på att fånga värdeökningen på finansmarknaden som helhet. Genom att vara exponerad mot den totala rörelsen på världens marknader är risken mycket lägre än om man investerar i en eller ett fåtal aktier. Finansiell forskning och praktik har visat hur enormt viktigt och värdefullt det är med riskspridning, eller diversifiering som det också kallas.

Hur finansmarknaden är sammansatt, förändrar sig med tiden. Företag som exempelvis aktivt arbetar för en omställning till en mer koldioxidsnål värld har möjlighet att bli framgångsrika och växa, medan de som missgynnas riskerar att krympa och kanske helt försvinna. Genom att äga hela marknaden anpassas portföljen till detta.

Vi förvaltar tre olika linjer av portföljer:

Extra och Maximal är portföljer med särskilt hållbar inriktning (ESG-portföljer).

Målet för varje portfölj som vi förvaltar, är att den ska ge så hög avkastning som möjligt för den risk kunden kan ta, enligt vår bedömning. För ESG-portföljerna är ett delmål att minimera hållbarhetsriskerna som vi beskriver nedan. För Maximal är ytterligare ett delmål att den ska vara fossilfri.

Alla de värdepapper som tillsammans utgör finansmarknaden kan, utifrån sina grundläggande egenskaper, delas in i fem olika grupper som kallas tillgångsslag. Man skiljer mellan:

Alla tillgångsslagen har presterat bra historiskt, jämfört med att ha pengarna på banken och förväntas även göra det i framtiden. Samtidigt har de gått som bäst vid olika tidpunkter, vilket bidragit till värdefull diversifiering. Därför är de en bra startpunkt vid portföljkonstruktion.

Det är dessa fem tillgångsslag som är de huvudsakliga byggstenarna i våra idealportföljer, som sedan varje kunds faktiska, egna portfölj baseras på. För att komma åt hela eller delar av tillgångsslagen investerar vi i fonder.

Vi integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling vid analys och investeringsbeslut i ESG-portföljerna. Vi beskriver våra policies för detta nedan, samt hur vår ersättningspolicy avspeglar hur vi arbetar med hållbarhetsrisker.

Policy för integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Vi integrerar aktivt hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för ESG-portföljerna, det vill säga när vi väljer ut och investerar i de fonder som ingår i portföljerna.

Hållbarhetsrisk definieras enligt EUs förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ”en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde”.

Ett exempel är när den brittiska oljeproducenten BP drabbades av oljeutsläppen i Mexikanska golfen 2010, vilket ledde till att företaget fick betala enorma skadestånd och att aktiekursen föll.

Hänsyn till hållbarhetsrisker

Ett delmål för ESG-portföljerna, förutom att ge en bra avkastning till en lämplig risknivå (volatilitet), är att begränsa hållbarhetsriskerna, främst de miljörelaterade. Vår aptit för den typen av risker är därför lägre än i de normala portföljerna. Därför fattar vi aktiva investeringsbeslut för att styra bort från dessa risker, utan att påverka förväntad avkastning och risknivå i alltför stor utsträckning, jämfört med i de normala portföljerna.

Val av tillgångsslag

I linje med vår grundläggande investeringsfilosofi är utgångspunkten att inkludera samtliga globalt diversifierade breda tillgångsslag som bedömts viktiga för att höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risknivån i varje portfölj: Aktier, obligationer och råvaror (som dock utesluts ur Maximal enligt nedan)

För alla ESG-portföljerna tar vi hänsyn till hållbarhetsrisker på tillgångsslagsnivå genom att även välja in gröna obligationer (som delvis ersätter företagsobligationer). Att investera i en grön obligation (eller i en fond med flera sådana obligationer i, som är fallet hos oss) innebär att man satsar kapital på klimat- och miljövänliga investeringar i samhället och är med och stöttar en omställning till en mindre fossilbaserad ekonomi.

I de maximalt hållbara portföljerna väljer vi även bort råvaror (som ersätts av realränteobligationer och aktier) som ett steg mot att göra den fossilfri. I övriga portföljer investerar vi i råvaror via en råvarufond, som får sin avkastning från prisförändringar i råvaruderivat. Det krävs mer forskning för att utreda om och i så fall hur råvaruderivat påverkar hållbarheten i världen. Men för att kunderna ska känna sig trygga exkluderar vi råvarufonden helt i våra maximalt hållbara portföljer.

Fördelningen mellan breda tillgångsklasser i portföljerna ser ut så här (2021-09-14):

Fördelning mellan breda tillgångsklasser i Opti-portföljerna
0% 25% 50% 75% 100% Opti 1 Opti 2 Opti 3 Opti 4 Opti 5 Opti 6 Opti 7 Opti 8 Opti 9 Aktier Obligationer Råvaror Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max

För alla ESG-portföljerna tar vi även hänsyn till hållbarhetsrisker på fondnivå genom att aktivt välja ut särskilda ESG-fonder (som ersätter sina motsvarigheter i normal). Vi beskriver den processen nedan.

Val av ESG-fonder

Vi analyserar, väljer ut och investerar i externa fonder för kunders räkning, det vill säga fonder som vi inte själva förvaltar. Vi investerar idag i aktie-, ränte- och råvarufonder. Hållbarhetsdata för innehaven i fonderna, och därigenom även för fonderna själva är idag begränsad. Den bästa täckningen finns för aktiefonder och mer specifikt de med svensk respektive global geografisk inriktning.

När vi väljer ut fonder till våra portföljer börjar vi med att sortera in dem i kategorier baserat på vilken typ av värdepapper de innehåller. Därefter lyfter vi fram alla fonder i varje kategori som uppfyller våra grundläggande krav (och utesluter de fonder som inte gör det).[1] Slutligen rankar vi fonderna jämfört med varandra i varje kategori baserat på tre grundfaktorer: avgift, diversifiering och följsamhet mot index. Vår metod premierar fonder med låga avgifter, hög diversifiering och hög följsamhet mot index. Det innebär i praktiken att vi tenderar att välja indexfonder i fondkategorier där de finns och lågaktiva fonder i de fondkategorier där de inte finns.

ESG-fonder har i allmänhet högre avgifter, lägre diversifiering (pga uteslutning av bolag) och lägre följsamhet mot index (pga fondportföljen ser annorlunda ut än index, många hållbarhetsinriktade fonder har ännu inte ändrat till hållbarhetsinriktade index) jämfört med vanliga fonder. Det gör att vår normala process för fondranking inte nödvändigtvis lyfter fram de mest hållbara fonderna. Därför justerar vi den genom att ta bort diversifiering och följsamhet som rankinggrundande faktorer och ersätta dessa med hållbarhetsrisk och CO₂-risk från Morningstar.

Det innebär i praktiken att fonderna i våra ESG-portföljer tenderar att vara dyrare och utvecklas lite annorlunda jämfört med fonderna från samma fondkategorier i våra normala portföljer.

Vi begränsar hållbarhetsriskerna i ESG-portföljerna, genom att:

Slutresultatet blir att vi, för varje fondkategori som ingår i varje portfölj, har en lista på ESG-fonder, där de med lägst hållbarhetsrisker och lägst CO₂-risker rankas högt. Det är sedan bland dessa fonder vi väljer.

Policy för hantering av negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Vi tar hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar utveckling för de investeringsbeslut vi fattar i ESG-portföljerna, det vill säga när vi väljer ut och investerar i fonderna som ingår i portföljerna.

Hållbarhetsfaktorer definieras i EUs förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar såsom ”miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor”. Negativa konsekvenser för dessa faktorer innebär en negativ påverkan på hållbar utveckling i världen.

Vi anser att alla frågorna är viktiga, men vi prioriterar miljörelaterade frågor högst eftersom vi i dagsläget bedömer att klimatförändringarna bidrar med den största negativa påverkan på en hållbar utveckling i världen.

Baserat på detta har vi satt som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i ESG-portföljerna så fort som möjligt och senast 2050, i linje med EU:s mål för klimatneutralitet.

Den negativa påverkan vi idag tar hänsyn till, genom att analysera nedanstående indikatorer med tillhörande åtgärder, är:

Miljörelaterade frågor

Utsläpp av växthusgaser:

Indikator Åtgärd
Utsläpp enligt GHG-protokollet
 • Relativranking (fonder med låga värden inom kategorin premieras)
 • Påverkan från fondbolaget
 • Exkludering av råvaror
Koldioxidavtryck
 • Relativranking (fonder med låga värden inom kategorin premieras)
 • Påverkan från fondbolaget
 • Exkludering av råvaror
Andel av investeringar verksamma inom fossila bränslen
 • Exkludering av kontroversiella sektorer
 • Exkludering av råvaror

Sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor

Brott mot FN:s Global Compactprinciper eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag:

Indikator Åtgärd
Andel av investeringar som brutit mot FN:s Global Compactprinciper eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Exkludering, normbaserad screening

Exponering mot kontroversiella vapen:

Indikator Åtgärd
Andel investeringar i företag som tillverkar eller distribuerar kontroversiella vapen
 • Exkludering, kontroversiella sektorer

Indikatorer för stats- och överstatliga obligationer

Indikator Åtgärd
Andel länder som bryter mot internationella överenskommelser, FN-principer och inhemska lagar
 • Exkludering, normbaserad screening

I takt med att mer data blir tillgänglig för företagen och därigenom för fonderna vi investerar i, kommer vi att utöka antalet indikatorer vi tar hänsyn till, och rapportera dem för våra portföljer. De områden vi prioriterar är biologisk mångfald, vatten och avfall. Enligt kraven i EU:s lagstiftning ska dessa rapporteras senast i juni 2023.

Nyckeltal

Idag publicerar vi bland annat portföljernas koldioxidavtryck som visar hur de påverkar miljön (per 2021-09-14). Värdena för dessa nyckeltal kommer att ändras allt eftersom vi genomför det nya hållbarhetsarbete som vi beskriver i texten. Exempelvis kommer koldixoidavtrycket för våra ESG-portföljer att falla. Under 2022 kommer vi att publicera data på flera indikatorer, som visar hur portföljerna påverkar hållbarheten i omvärlden på flera sätt.

Koldioxidavtrycket hos det genomsnittliga bolaget i varje fondportfölj (enbart aktiefonder)
Metriska ton CO₂ / 1 MUSD intäkter
0 80 60 40 20 120 100 140 160 180 Opti 1 Opti 2 Opti 3 Opti 4 Opti 5 Opti 6 Opti 7 Opti 8 Opti 9 Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max Normal Extra Max 167,1 111 ,3 111 ,6 138,2 111 ,3 111 ,6 129,9 111 ,3 111 ,6 143,7 111 ,3 111 ,6 138,0 111 ,3 111 ,6 134,1 111 ,3 111 ,6 140,5 111 ,3 111 ,6 139,6 111 ,3 111 ,6 140,7 111 ,3 111 ,6 Globalt aktieindex (MSCI ACWI): 173,9

Påverkan på avkastningen

Våra prognoser för portföljernas avkastning idag är att de normala portföljerna kommer att utvecklas bättre än ESG-portföljerna, men prognoserna är osäkra och vi vet inte hur det kommer bli. I allmänhet anser vi att priserna på värdepapper på den globala finansmarknaden reflekterar förväntningar på framtiden. Många negativa konsekvenser av klimathotet torde således vara förväntade/inprisade på marknaden idag, vilket innebär att ESG-portföljerna istället bör kunna utvecklas bättre än de normala, om klimathotet visar sig bli värre än vad som är inprisat idag

Förväntad årlig genomsnittlig avkastning och risk
Efter avgifter på lång sikt (0 – ∞ år)
-2 , 4 % 6 , 1% 1 4 , 6 % -2 , 5 % 6 , 1% 1 4 , 6 % -3 , 1 % 5 , 8% 1 4 , 6 % -2 , 9 % 7,0% 1 6 ,8% -2 , 9 % 6 , 9% 1 6 , 7 % -3 , 6 % 6 , 6% 1 6 , 9 % -4 , 3 % 7,3% 1 8,8% -4 , 3 % 7,2% 1 8,8% -5 ,0% 6 , 9% 1 8, 9 % -5 , 1 % 7, 8% 2 0, 7 % -5 , 1 % 7,7% 2 0, 5 % -6 , 1 % 7,2% 2 0, 5 % -6 , 7 % 8 ,0 % 22 , 6 % -6 , 6 % 7, 9 % 22 , 4 % -7 , 6 % 7,5% 22 , 5 % -8, 1 % 8 , 2 % 2 4 , 5 % -8, 1 % 8 , 1 % 2 4 , 4 % -9 ,0% 7,7% 2 4 , 4 % -1 0, 2 % 8 ,7 % 2 7 , 5 % -1 0, 1 % 8 , 5 % 2 7 , 1 % -11 , 2 % 7, 9 % 2 7 , 1 % -13 ,0% 9 ,0 % 3 0, 9 % -1 2 ,8% 8 , 8% 3 0, 4 % -13 , 9 % 8 , 2 % 3 0, 4 % -1 4 , 7 % 9 , 1% 3 2 , 9 % -1 4 , 5 % 8 , 9 % 3 2 , 3 % -1 5 , 6 % 8 , 3 % 3 2 , 3 % - 2 0 % - 1 0 % 0% 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % Opti 1 Normal Extra Max Opti 2 Normal Extra Max Opti 3 Normal Extra Max Opti 4 Normal Extra Max Opti 5 Normal Extra Max Opti 6 Normal Extra Max Opti 7 Normal Extra Max Opti 8 Normal Extra Max Opti 9 Normal Extra Max Medelvärde +/- 2 standardavvikelser

Data och genomlysning av fonder

Vi gör vårt allra bästa för att genomlysa fonderna, men i slutändan ligger det på företagen, länderna, m.m. vars värdepapper fonderna direktplacerar i, att rapportera korrekt data och för fondbolagen att agera på denna data, på de sätt som de angivit i sina hållbarhetspolicies. Det innebär att vi inte kan garantera att det i våra ESG-portföljer bara finns fonder som uppfyller alla ovanstående kriterier och åtgärder. Vi förlitar oss på att fondbolagen gör som de anger i sina hållbarhetspolicies och i sin förhandsinformation. Fondbolagens specifika policies kring integrering av hållbarhetsrisker finns publicerade på respektive bolags hemsida. Deras bedömning av hållbarhetsriskens potentiella påverkan på fondernas avkastning finns i informationsbroschyrerna. All vår ESG-data, som ligger till grund för hur vi konstruerar portföljerna, kommer från Morningstar.

Ersättningspolicy i samband med integreringen av hållbarhetsrisker

Enligt EUs förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska vi även redovisa hur vår ersättningspolicy avspeglar hur vi arbetar med hållbarhetsrisker. Det korta svaret är att vi inte tar någon särskild hänsyn till detta. Alla anställda på Opti har en fast lön. Ingen har en rörlig ersättning. Bolagets strategi och mål läggs till grund för individuella bedömningar av den enskildes totala ersättning. Integrering av hållbarhetsrisker ingår inte i den övergripande lönebedömningen.

Bilaga 1: Definitioner av Morningstars nyckeltal och våra riktvärden för fondval

Morningstar Sustainability Rating/risk score

Morningstars hållbarhetsriskbetyg ger en indikation på hur bra en fond hanterar hållbarhetsrisker, jämfört med andra, liknande fonder. Betyget grundar sig på en analys av hållbarhetsriskerna hos de enskilda bolagen i fonden, gjord av Sustainalytics, och resulterar i en sammanlagd riskpoäng (mellan 0 och 100, där lägre är bättre – vi publicerar detta för våra portföljer ovan). Ju lägre den är, desto bättre är fonden på att hantera riskerna. Idag är det bara värdepapper utgivna av bolag, dvs främst aktier och företagsobligationer, som får ett betyg (och det är följdaktligen fonder som främst innehåller sådana som får en relevant rating) De sämsta branscherna med hänsyn till ESG-risker (enligt Sustainalytics) är olja/gas, gruvor, elproducenter och tillverkare av jordbrukskemikalier. Alla gruvbolag börjar t ex med en låg rating, pga branschen de verkar i, men ratingen kan bli bättre ju fler risker ett bolag bedöms hantera (kvalitativt omdöme). Överlag kommer dock fonder med färre innehav i dessa branscher att ha högre hållbarhetsriskbetyg.

Intervall:

0–5

Riktvärde vid våra fondval:

≥ 4 (över genomsnittet)

Morningstar Carbon Risk Score

Morningstars CO₂-riskbetyg ger en indikation på hur riskfylld fonden är med avseende på omställningen till en mer koldioxidsnål värld. Betyget grundar sig på en analys av de enskilda bolagen gjord av Sustainalytics och tar bland annat hänsyn till deras koldioxidavtryck samt eventuell involvering i fossila bränslen och fossila reserver. Det resulterar i en sammanlagd riskpoäng mellan 0 och 100, där lägre är bättre.

Intervall:

0–100

Riktvärde vid våra fondval:

< 10 (indikerar låg risk)

Morningstars Koldioxidavtryck

Fondens koldioxidavtryck ger en indikation på hur mycket växthusgaser innehaven i fonden släpper ut idag. Det är ett genomsnitt av alla fondinnehavens koldioxidavtryck. Analysbolaget Sustainalytics beräknar koldioxidavtrycket för varje innehav genom att dividera utsläppen av CO₂ (Scope 1 och 2) i metriska ton, med intäkterna i miljoner US-dollar. Så om ett bolag får högre koldioxidavtryck än ett annat, betyder det att det släpper ut mer koldioxid, givet sin storlek. Sedan kapitalviktas varje bolags koldioxidavtryck för att få ett sammanlagt värde för fonden. Fonden får bara ett värde om minst ⅔ av innehaven har rapporterat data. Sustainalytics räknar idag ut koldioxidavtryck för över 10 000 enskilda bolag. Det är många, men det är inte alla. Dock ökar antalet hela tiden. För fonder som inte har något koldioxidavtryck ännu använder vi fondmarknadens index. Det överskattar troligtvis portföljens koldioxidavtryck.

Intervall:

0–

Riktvärde vid våra fondval:

Lägre än index


[1] Alla fonder vi väljer måste leva upp till våra grundläggande krav. Det innebär bland annat att de måste vara värdepappersfonder (UCITS-fonder), ha en fondförmögenhet som överstiger en miljard svenska kronor och inte ha några dolda avgifter.

[2] För fondbolagens uteslutningar baserat på produkterna som företag producerar, använder vi en gräns på 5% av deras intäkter för att de ska fastna i screeningen.

[3] Science Based Target är ett vetenskapligt baserat mål som ett företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp. Målen sätts baserat på vad som krävs enligt forskning och utifrån bransch för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Science Based Targets lanserades 2015 i samband med Parisavtalet och är ett samarbete mellan ett antal aktörer, bland annat CDP, WWF och FN:s Global Compact.