Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
 • Nödvändiga cookies
  Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
 • Facebook
  Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
 • Google
  Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner
 • Innehåll

Optis policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence

Bakgrund

Opti är ett värdepappersbolag som bedriver portföljförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsdistribution och rapporterar enligt förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”).

Opti är att bedöma som finansmarknadsaktör och rådgivare enligt Disclosureförordningen eftersom Opti har tillstånd till både investeringsrådgivning och försäkringsdistribution samt portföljförvaltning.

Opti följer reglerna för finansmarknadsaktörer inom ramen för Bolagets portföljförvaltning och följer reglerna för finansiell rådgivare inom ramen för Bolagets investeringsrådgivning samt försäkringsdistribution.

Hållbarhet och klimathot

Klimathotet är verkligt och akut. I FN:s klimatrapport från den 9 augusti 2021 drar exempelvis klimatpanelen följande slutsatser:

Mot bakgrund av dessa slutsatser vill vi möjliggöra för våra kunder att investera sina pengar i portföljer inriktade på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Våra portföljer

Vi förvaltar tre olika linjer av portföljer:

Målen för portföljerna ”Normal” och ”Miljövänlig” är att de ska ge en så hög avkastning som möjligt för den risk kunden kan ta enligt vår bedömning medan de hållbara portföljerna har hållbara investeringar som mål, mer specifikt att minska koldioxidutsläppen.

En hållbar investering är definierad i Disclosureförordningen som en investering i en ”ekonomisk verksamhet” som bidrar till ett miljö- eller socialt mål förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Urvalet av fonder till de miljövänliga och de hållbara portföljerna styrs delvis av hur fonden klassificeras enligt Disclosureförordningen. Till de miljövänliga portföljerna väljer vi aktivt ut fonder som främjar hållbarhet (”artikel 8-fonder”) samt en råvarufond (som inte främjar hållbarhet, men som inkluderas på grund av att den höjer den förväntade riskjusterade avkastningen samt ger inflationsskydd, enligt vår analys). Till de hållbara portföljerna väljer vi primärt ut fonder med hållbara investeringar som mål (”artikel 9-fonder”).

Vi integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling på bolagsnivå. Nedan beskriver vi hur vi gör.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Vi integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för portföljförvaltningen, investeringsrådgivningen och försäkringsdistributionen.

Hållbarhetsrisk definieras enligt artikel 2(1) p. 22 i Disclosureförordningen som "en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde".

World Economic Forum identifierar de mest kritiska hållbarhetsriskerna som världen står inför 2022 som:

 1. Oförmåga att ta hand om och anpassa sig till klimatförändringarna
 2. Extremväder, exempelvis översvämningar och orkaner
 3. Omfattande förluster av biologisk mångfald och ekologisk kollaps
 4. Risken för social splittring
 5. Hot mot försörjningen
 6. Smittsamma sjukdomar
 7. Miljöskador och katastrofer orsakade av människan
 8. Naturresurskriser
 9. Skuldkriser
 10. Geoekonomiska konflikter

Vi bedömer de miljörelaterade riskerna, det vill säga 1, 2, 3, 7 och 8, som mest alarmerande och därför väger de tyngst vid riskanalysen för våra tjänster.

Ett steg i vår portföljförvaltningstjänst är att analysera och välja ut lämpliga fonder, utifrån ett urval om cirka 5 000 stycken, till våra portföljer. I samband med analysen identifierar vi hållbarhetsrisker kopplade till olika fonder. Analysen ligger även till grund för de råd vi lämnar till kunder när vi bedriver investeringsrådgivning och försäkringsdistribution.

Vi analyserar fondernas hållbarhetsrisker baserat på en kvantitativ bedömning av riskernas faktiska eller potentiellt betydande negativa inverkan på fondernas NAV-kurser över tid. Analysen är till stor del automatiserad och inbegriper data från Morningstar, bland annat uppgifter om fondernas hållbarhets- och CO₂-riskbetyg.

Baserat på resultatet av analysen fattar vi beslut om en investering i en fond ska göras i en viss portfölj, eller inte. I beslutet väger vi in sannolikheten för att hållbarhetsriskerna skulle realiseras och deras faktiska eller potentiella inverkan på portföljens avkastning.

Vi analyserar hållbarhetsriskerna utifrån deras sannolikhet och konsekvens där vi även väger in fondbolagens möjliga agerande för fondernas räkning. Om fondbolagen vidtar åtgärder som medför att effekten av en hållbarhetsrisk som inträffar troligtvis minskar kan vi fatta beslut om en investering i fonden ändå, trots att vi bedömer hållbarhetsriskerna som höga.

Investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbar utveckling (Due diligence)

Vi tar hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar utveckling för de investeringsbeslut vi fattar i ESG-portföljerna, det vill säga när vi väljer ut och investerar i fonderna som ingår i portföljerna.

Hållbarhetsfaktorer definieras i EUs förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar såsom ”miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor”. Negativa konsekvenser för dessa faktorer innebär en negativ påverkan på hållbar utveckling i världen.

Vi anser att alla frågorna är viktiga, men vi prioriterar miljörelaterade frågor högst eftersom vi i dagsläget bedömer att klimatförändringarna bidrar med den största negativa påverkan på en hållbar utveckling i världen.

Baserat på detta har vi satt som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i ESG-portföljerna så fort som möjligt och senast 2050, i linje med EU:s mål för klimatneutralitet.

Den negativa påverkan vi idag tar hänsyn till, genom att analysera nedanstående indikatorer med tillhörande åtgärder, är:

Miljörelaterade frågor

Utsläpp av växthusgaser:

Indikator Åtgärd
Utsläpp enligt GHG-protokollet
 • Relativranking (fonder med låga värden inom kategorin premieras)
 • Påverkan från fondbolaget
 • Exkludering av råvaror
Koldioxidavtryck
 • Relativranking (fonder med låga värden inom kategorin premieras)
 • Påverkan från fondbolaget
 • Exkludering av råvaror
Andel av investeringar verksamma inom fossila bränslen
 • Exkludering av kontroversiella sektorer
 • Exkludering av råvaror

Sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor

Brott mot FN:s Global Compactprinciper eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag:

Indikator Åtgärd
Andel av investeringar som brutit mot FN:s Global Compactprinciper eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Exkludering, normbaserad screening

Exponering mot kontroversiella vapen:

Indikator Åtgärd
Andel investeringar i företag som tillverkar eller distribuerar kontroversiella vapen
 • Exkludering, kontroversiella sektorer

Indikatorer för stats- och överstatliga obligationer

Indikator Åtgärd
Andel länder som bryter mot internationella överenskommelser, FN-principer och inhemska lagar
 • Exkludering, normbaserad screening

I takt med att mer data blir tillgänglig för företagen och därigenom för fonderna vi investerar i, kommer vi att utöka antalet indikatorer vi tar hänsyn till, och rapportera dem för våra portföljer. De områden vi prioriterar är biologisk mångfald, vatten och avfall. Enligt kraven i EU:s lagstiftning ska dessa rapporteras senast i juni 2023.