Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner
  • Innehåll

Användaravtal

Hej (blivande) användare av vår app. Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda våra tjänster ingår du det här avtalet med oss. Det reglerar användandet av appen och våra tillhörande tjänster som du som användare har tillgång till – lite torrt men nödvändigt. Likt allt vi gör ska vi försöka hålla det förståeligt och rättvist, men ha tålamod med oss för det är en del saker vi måste ta upp. Avtalet uppdaterades den 25 maj 2018.

Allmänt om Tjänsterna

Optise AB, 556989-9932 (det är alltså vi, i kort ”Opti” eller bara ”vi”) tillhandahåller finansiella tjänster till privatpersoner och företag (det är ”du” eller ”användare”). Opti har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under tillsyn av Finansinspektionen, box 7821, 103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se.

Som användare tillhandahåller vi dig en ekonomisk översikt över ditt sparande och dina tillgångar samt en möjlighet att se och jämföra ditt sparande med liknande sparanden, t.ex. att jämföra dina fonder med andra fonder inom samma kategori (sammanfattningsvis ”Tjänster”). Som användare får du huvudsakligen tillgång till Tjänsterna genom de mobila applikationer som vi erbjuder, men till och från kan vi även tillhandahålla delar av dem via vår webbsida www.opti.se eller tillfälliga kampanjsidor (låt oss för enkelhetens skull sammanfatta alla dessa samt underliggande system med ”appen”). För att leverera Tjänsterna kan vi skicka ut email, mobila notifikationer och liknande typer av kommunikation.

För att få använda appen och Tjänsterna måste du som minst ha ett svenskt personnummer samt vara myndig. Genom att använda appen och våra Tjänster godkänner du detta användaravtal och bekräftar att du förstår det.

För att vissa av Tjänsterna ska fungera behöver du med hjälp av appen inhämta data om dig och ditt sparande. Om du inte hämtar denna data, eller inte lämnar annan information som vi behöver så kommer vi inte kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. Det är även ditt ansvar att se till att alla uppgifter du lämnar är korrekta och du förbinder dig att snarast höra av dig till oss vid ändringar eller om du upptäcker fel i den informationen vi har om dig.

Vi kan garantera oberoende men inte resultat

Vi förbinder oss att vara oberoende enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi inte tar emot pengar från någon tredje part, till exempel en bank eller ett fondbolag, i utbyte mot att rekommendera deras fonder eller övriga tjänster. Vi har inte heller några egna fonder som vi säljer. Istället rekommenderar vi de fonder som vi tror är bra, baserat på urvalskriterier som du kan se i appen och på www.opti.se/investeringsfilosofi. När vi säger ”bra” eller ”bättre” fonder i avtalet och appen utgår vi från dessa urvalskriterier.

Det innebär inte att de fonder vi rekommenderar alltid kommer öka i värde (det funkar inte så). Det betyder inte heller att de kommer öka mer i värde (eller gå ner mindre i värde) än den fond du bytte från. Vi anser att vårt urval ökar sannolikheten för det, speciellt över tid, men vi ger inga garantier att det kommer ske.

(Sidonot: Om någon säger att de kan erbjuda dig en fond som garanterat kommer gå bättre så spring i motsatt riktning för då saknar de antingen ärlighet eller kunskap.)

Våra fondjämförelser är inte rådgivning

Det är viktigt att du förstår att Tjänsterna inom ramen för detta avtal inte är personlig rådgivning till dig. Tjänsterna är inte baserade på dina individuella mål och förutsättningar med ditt sparande utan är allmänna rekommendationer som ges baserat på den fond eller det sparande du redan har. Våra jämförelser visar alltså förslag på liknande fonder/sparanden som det du redan har, men som vi bedömer som bättre alternativ givet ett antal kriterier. Vi gör alltså inte någon bedömning om fonden/sparandet passar dig, det är något som du själv ansvarar för. Vi erbjuder även personlig rådgivning men den tjänsten kräver att du som användare ingår ytterligare avtal med oss.

Behandling av personuppgifter

Opti är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). För att uppfylla avtalet med dig och kunna leverera Tjänsterna till dig behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy som du kan läsa här. Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig, samt godkänner att få information rörande villkorsändringar och övrig information som är viktig för att vi ska kunna utföra Tjänsterna åt dig. Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Information, kommunikation och klagomål

Vi hanterar all information om Opti, våra Tjänster, avtal och riktlinjer digitalt via appen (www.opti.se/legal och undersidorna vi länkar till där), och alltid på svenska. Vissa tjänster kräver att vi och du ingår ytterligare avtal med varandra. Kommunicerar gör vi också digitalt via appen och email, även då på svenska.

Vill du nå oss rörande det mesta så skriv till hello@opti.se. Om du efter kontakt med oss har klagomål så finns information om hur du tar ärendet vidare på www.opti.se/klagomal.

Övrig ansvarsbegränsning

Begränsning av vårt ansvar gäller inte om vi agerat grovt oaktsamt eller med uppsåt. Vi ansvarar aldrig för indirekt skada (t.ex. utebliven vinst, inkomst eller förlust av data) förutom om den orsakats av vår grova vårdslöshet.

Appen hämtar finansiell data samt data om ditt sparande från bankerna och andra tredjepartsleverantörer. Vi har alltid för avsikt att denna data ska vara korrekt och uppdaterad, men vi kan inte garantera det då det inte är vår data. Felaktigheter i denna data kan leda till felaktig information i appen. Om du väljer att agera på information i appen, både genom eget agerande eller att använda våra Tjänster, så tar du ensam fullt ansvar för direkta och indirekta effekter av det. Det innefattar ekonomisk förlust och skatteeffekter, inklusive reavinstskatt. Opti kan inte hållas ansvarigt för beslut som har fattats baserat på informationen i appen.

Vi försöker hålla appen tillgänglig så ofta som möjligt, men ibland behöver vi stoppa driften för att göra uppdateringar eller underhåll. Det kan även uppstå driftstörningar i nät, hos banker och andra aktörer som påverkar Tjänsterna och som inte vi rår över och inte heller tar ansvar för. Som i all mjukvara kan det även förekomma fel i appen, och vi kan aldrig bli skyldiga att betala ersättning som resultat av det (inklusive för förlust av data eller begränsad tillgänglighet till Tjänsterna). Du måste omgående anmäla fel och störningar till oss för att inte förlora rätten att begära ersättning, häva Tjänsten eller någon annan påföljd. Vi tar inget ansvar för fel och störningar som beror på att du inte har nödvändig utrustning eller programvara som krävs för att använda appen eller för övriga omständigheter som vi inte kan råda över, s.k. force majeure.

Avtalstid, uppsägning och brott mot avtal

Detta avtal träder i kraft när du skapar ett konto i appen eller på annat sätt använder våra Tjänster och gäller tills vidare. Både du och vi kan säga upp avtalet när som helst, med 30 dagars uppsägningstid. Om du bryter mot avtalet så har vi rätt att säga upp avtalet omedelbart samt kräva ersättning för eventuell skada Opti lidit som resultat av ditt avtalsbrott.

Övrigt

Detta dokument, tillsammans med andra eventuella skriftliga överenskommelser och fullmakter, är avtalet mellan dig och Opti. Vi får fritt ändra appen och Tjänsterna. Om vi vill ändra detta avtal eller andra villkor så måste vi informera dig via email 30 dagar i förväg, och under denna period kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vi kan överlåta avtalet inom en koncern som Opti tillhör och till den som samtidigt förvärvar vår verksamhet. Vi har möjlighet att anlita underleverantörer som hjälper oss utföra de delarna av Tjänsterna som vi ansvarar för. Om vi gör det tar vi även fullt ansvar för dem på samma sätt som om vi själva skulle utfört deras uppdrag.

Du får använda appen för privat bruk och som den är explicit gjord tillgänglig, och det är inte tillåtet att försöka använda den på annat sätt, återförsälja, göra ingrepp på eller försöka återskapa den. Det är bara du som har rätt att använda appen och Tjänsterna i eget namn. Om någon annan gör det, oavsett anledning, så ansvarar du för deras användning av Tjänsterna. All information som vi tillgängliggör är bara för ditt privata bruk och du har inte rätt att sprida denna vidare.

Om det finns anledning att tro att du brutit mot avtalet eller gällande lag så har vi rätt att omedelbart stänga av din tillgång till appen och Tjänsterna utan att meddela dig dessförinnan. Detsamma gäller om din användning av appen eller Tjänsterna riskerar att skada oss eller andra av våra kunder eller användare. Om avstängning sker ska vi informera dig om det snarast.

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.